Màscares

Certificació de màscares autofiltrants com Equip de Protecció Individual (EPI)

Leitat ha estat notificat com Organisme de Control per part de Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i la Comissió Europea, per a la certificació de dispositius de protecció respiratòria, ampliant així el seu abast de productes a certificar segons el Reglament (UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual.

Certificació de màscares quirúrgiques com Productes Sanitaris (PS)

Leitat disposa de capacitat per poder realitzar els assaigs segons la norma EN 14683:2019+AC:2019, perquè el fabricant pugui realitzar l’autocertificació de màscares quirúrgiques com a producte sanitario segons Directiva 93/42/CEE.

Certificació de màscares higièniques que no corresponen a un EPI ni a un PS

Leitat disposa de capacitat per poder realitzar els assaigs segons les especificacions UNE 0064-1: 2020, UNE 0064-2: 2020 i UNE 0065: 2020, perquè el fabricant pugui realitzar l’autocertificació de màscares higièniques no reutilitzables (UNE 0064) o de mascaretes higièniques reutilitzables (UNE 0065).
Leitat pot certificar dispositius de protecció respiratòria que es consideren EPI i, per tant, els apliqui Reglament (UE) 2016/425:

Leitat addicionalment, disposa de capacitat per poder realitzar els assaigs segons la norma EN 14683: 2019 + AC: 2019, perquè el fabricant pugui realitzar l’autocertificació de màscares quirúrgiques com a producte santitario segons Directiva 93/42 / CEE.

A més, mentre duri la situació d’excepcionalitat, segons Resolució de 20 de març de 2020, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, sobre especificacions alternatives a les mascaretes EPI amb marcatge CE europeu, els organismes notificats de Control poden validar EPIS en altres escenaris o amb especificacions tècniques diferents de les normes harmonitzades.

Per a més informació, contactar amb: sartigas@leitat.org